همایش ملی چالشها و راهکارهای توسعه شهرستان سقز
مجموعه
آموزشی
از تاریخ
1399/02/03
تا تاریخ
1399/02/03
از ساعت
09:30
تا ساعت
18:00
توضیحات